Nyheter från KI

Nyhetsflöde hämtat från ki.se

Nyheter fran KI

Forskare vid NVS tilldelas över 10 miljoner kronor i ALF-medel

Monday November 20th, 2017 04:00:44 PM
Selma Wolofsky

Forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) har tilldelats anslag i flera kategorier i utlysningen av ALF-medel. Totalt handlar det om 10 295 000 kronor.

Läs mer om utlysningarna och beslut om medel här

Utlysning Core-faciliteter 2018

Caroline Graff
500 000 kr
Facilitet: Hjärnbanken vid Karolinska Institutet // The Brain Bank at Karolinska Institutet

Utlysning ALF Medicinprojekt 2018

Erika Franzén 
600 000 kr
Projekttitel: Neuroplasticity in Parkinson’s disease after training

Laura Fratiglioni
300 000 kr
Projekttitel: Identifying common mechanisms and pathways in stroke and Alz-heimer’s disease

Maria Hagströmer 
950 000 kr
Projekttitel: The effect of early and structured mobilisation and rehabilitation, among pa-tients undergoing major abdominal surgery due to cancer - the AbdMoRe study

Agneta Nordberg
800 000 kr
Projekttitel: Molekylär PET imaging vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar - betydelsen för tidig upptäckt, diagnostik och sjukdomsmodifierande behandling

Dorota Religa
300 000 kr
Projekttitel: Att minska bördan av beteendestörningar vid demens för såväl patienter, anhö-riga som vårdgivare – register- och interventionsstudier

Alina Solomon
800 000 kr
Projekttitel: Swedish European Prevention of Alzheimer’s Dementia (Sweden-EPAD): sus-tainable scientific, analytical and adaptive trial delivery platform

Lars-Olof Wahlund
500 000 kr
Projekttitel: Tidig och säker diagnostik av Alzheimers sjukdom-Utveckling och implemente-ring av moderna MR tekniker. Fortsatta studier.

Yvonne Wengström
900 000 kr
Projekttitel: OptiTrain - optimering av träning för kvinnor med bröstcancer - en randomise-rad studie. 

Utlysning Nätverkssjukvården

Maria Eriksdotter 
1 500 000 kr
Projekttitel: Förbättrad behandling av hjärtsviktspatienter genom utveckling av geriatrikens koordinator-roll i livslång uppföljning: från kardiologi till primärvård (GERTSVIKT)

Erika Franzén
500 000 kr 
Projekttitel: Exercise for Parkinson’s disease: From clinical effectiveness and implementa-tion in outpatien care to supported exercise in everyday life.

Elisabeth Rydwik
450 000 kr 
Projekttitel: Riskfaktorer för återinskrivning efter geriatrisk slutenvård

Helena Salminen
995 000 kr 
Projekttitel: Effekter av utbildade team i primärvården för uppföljning av patienter med benskörhetsfrakturer; en randomiserad kontrollerad studie

Elisabet Åkesson 
450 000 kr 
Projekttitel: An interactive distance solution for stroke rehabilitation in the home setting

Utlysning ALF Pedagogikprojekt 2018

Staffan Josephsson
300 000 kr
Projekttitel: Supporting students in higher education to learn to translate knowledge for use in everyday nursing home care

Utlysning Pedagogiska projektmedel inom KI 2018

Susanne Andermo
250 000 kr
Projekttitel: Översättning av bedömningsinstrument för interprofessionell samverkan

Gunnar Nilsson
200 000 kr
Projekttitel: Återkoppling- påverkas studentens professionsutveckling olika, beroende på vem som ger återkoppling?

News category: 
News type: 


KI Pressmeddelande: Vaccin mot förkylningsvirus skyddade möss mot typ 1-diabetes

Monday November 20th, 2017 01:51:14 PM
Emma Karlsson

Ett vaccin mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss från att utveckla typ 1-diabetes efter en infektion. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Tammerfors, Finland, i en studie som publiceras i tidskriften Diabetologia . Ett amerikanskt och ett finskt företag samarbetar nu för att ta fram och testa ett liknande vaccin i människa. 

Läs hela pressmeddelandet från KI:s Presstjänst

News type: 
Organisational unit: 


Ny avhandling om att använda vardagsteknik när man blir äldre

Monday November 20th, 2017 12:57:32 PM
Selma Wolofsky

Hallå där Charlotta Ryd, doktorand vid sektionen för arbetsterapi. Du ska disputera den 30 november, vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om hur användning av vardagsteknik är relaterat till det dagliga livets aktiviteter och stöd i vardagen hos äldre personer med eller utan kognitiv nedsättning. Med vardagsteknik avses de tekniska föremål och system som en person vanligtvis kommer i kontakt med, så som kaffebryggare, smarta mobiltelefoner eller biljettautomater.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Ett av de viktigaste resultaten i min avhandling är att samband mellan användning av vardagsteknik och vardagliga aktiviteter som tidigare inte varit tillräckligt utforskat konstaterats. Vi har även fått fördjupad kunskap om hur sambanden mellan teknikanvändning och vardagliga aktiviteter ser ut bland äldre med och utan kognitiv nedsättning. En sak som vi undersökt är till exempel vad som kan driva och hindrar att ny teknik blir en del av vardagliga aktiviteter. Min forskning har även visat att mätningar av användande av teknik kan förutsäga hur stort behov av stöd en person har i sin vardag, och att stöd från andra personer ofta är avgörande för om en äldre person använder teknik.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Den nya kunskapen kan skapa bättre förutsättningar för att äldre personer med och utan kognitiv nedsättning att vara aktiva och engagerade i sin vardag i vårt allt mer tekniktäta samhälle. 

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag kommer att vara kvar vid Karolinska Institutet (KI) och jobba med undervisning på arbetsterapeututbildningen. Jag kommer även att vara engagerad i ett forskningsprojekt vid KI som rör personer med demenssjukdom.

Avhandling

Technology use among older adults with and without cognitive impairment: exploring relations with daily life occupations and need of support

Kontakt

Doktorand

Charlotta Ryd

Telefon: 08-524 837 52
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: charlotta.ryd@ki.se
Image: 

Charlotta Ryd. Photo: Selma Wolofsky

Charlotta Ryd. Foto: Selma WolofskyCharlotta Ryd. Photo: Selma Wolofsky 

News category: 
News type: 
Organisational unit: 


Vaccin mot förkylningsvirus skyddade möss mot typ 1-diabetes

Monday November 20th, 2017 12:00:00 PM
Kommunikationsavdelningen

Ett vaccin mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss från att utveckla typ 1-diabetes efter en infektion. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Tammerfors, Finland, i en studie som publiceras i tidskriften Diabetologia. Ett amerikanskt och ett finskt företag samarbetar nu för att ta fram och testa ett liknande vaccin i människa.

Typ 1-diabetes är den vanligast förekommande kroniska livshotande sjukdomen hos barn i Sverige, och fortsätter av okänd anledning att öka. Finland och Sverige tillhör de länder som har flest typ 1-diabetiker i världen. I Sverige lider fler än 1 av 200 personer av sjukdomen, som det varken finns skydd eller bot mot. Man vet inte heller vad som orsakar typ 1-diabetes. En teori som har diskuterats sedan 1990-talet är att infektion med enterovirus, vanligt förekommande förkylningsvirus, är en av de faktorer som ligger bakom insjuknandet.

Skyddade utan svåra biverkningar

I den nya studien har forskarna använt sig av en experimentell djurmodell för att testa om ett vaccin mot ett särskilt enterovirus skyddar mot typ 1-diabetes som uppkommer efter infektion. Vaccinet visade sig ha en skyddande effekt på möss utan att ge upphov till några allvarliga biverkningar.

– Detta tyder på att ett liknande vaccin skulle kunna utvecklas och testas i människa för att besvara frågan om förkylningsvirus orsakar sjukdomen. Om så är fallet skulle ett sådant vaccin vara högst intressant som preventiv behandling, säger professor Malin Flodström-Tullberg, vars forskargrupp vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet utfört de prekliniska studierna.

Viktigt steg innan studier på människa

Studien har genomförts i samarbete med forskare vid universitetet i Tammerfors, Finland, som ansvarat för själva vaccinproduktionen. Fortsatt arbete pågår i Tammerfors för att utveckla nya vacciner som skyddar mot flera av de virus som man tror kan ha en koppling till typ 1-diabetes i människa. Den modell som etablerats tillsammans med Karolinska Institutet kommer att användas för ytterligare så kallade proof of concept-studier. Sådana studier är ett viktigt steg innan vacciner för mänskligt bruk kan börja produceras och testas.

Inom kort planerar det amerikanska företaget Provention Bio att tillsammans med det finska företaget Vactech Ltd ta fram och testa ett liknande vaccin i människa.

Studien har finansierats av Tekes och Barndiabetesfonden. Det Tekes-finansierade konsortium som forskarna ingår i, Therdiab, innefattar utöver Karolinska Institutet och universitetet i Tammerfors även flera finska bioteknikföretag, däribland Vactech Ltd.

Publikation

“A Coxsackievirus B vaccine protects against virus-induced diabetes in an experimental mouse model of type 1 diabetes”
Virginia M. Stone, Minna M. Hankaniemi, Emma Svedin, Amirbabak Sioofy-Khojine, Sami Oikarinen, Heikki Hyöty, Olli H. Laitinen, Vesa P. Hytönen, Malin Flodström-Tullberg.
Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes [EASD]), online 18 november 2017

News category: 
News type: 


Nya Ladok infört på KI

Monday November 20th, 2017 10:03:04 AM
Ida Rutström

Det nya Ladok-systemet är från idag den 20 november öppet för användare på KI, som nu kan logga in och arbeta i det nya webbaserade Ladok. Under tisdagen öppnar Ladok även för studenter och doktorander på KI.

– Nu har vi infört nya Ladok på KI. Driftsättningen gick bra och helt enligt plan. Ett stort och varmt tack till alla som har hjälpt till, säger Juni Francén Engdahl, projektledare för införandet av nya systemet på KI.

– Från och med den här veckan jobbar Ladok-användare på KI i det nya systemet. Jag hoppas att du använder systemet kommer tycka att det fungerar bra, men får du problem att orientera dig så här i början så står vi självfallet redo att hjälpa till, fortsätter Juni Francén Engdahl.

Manualer och support för nya systemet

Behöver du hjälp med systemet, finns manualer och supportinformation för Ladok.

Information om kommande utbildningstillfällen i nya systemet, för dig som är utbildningsadministratör, programhandläggare eller studievägledare, kommer att publiceras på Ladok-sidorna.

Webbutbildning för lärare och examinatorer

Du som är lärare eller examinator och ska rapportera och attestera resultat i nya systemet, får tillgång till webbutbildningen för Ladok via din administrativa chef.

Image: 

News type: 


Ung Alzheimerforskare får flera stipendier

Monday November 20th, 2017 09:39:07 AM
Selma Wolofsky

Nuno Leal, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, tilldelas ett forskarstipendium på 350 000 kronor av Gun och Bertil Stohnes stiftelse för forskning om Alzheimers sjukdom. Han har även fått ett så kallat JSPS Fellowship för forskning i Japan.

– Jag är hedrad och tacksam över stipendierna. Det är mycket uppmuntrande när ens arbete och idéer, tillsammans med gruppens, får erkännande av andra forskare både i Sverige och utomlands. Dessa stipendier kommer vara viktiga för de slutliga delarna av mitt avhandlingsarbete. Det ger mig möjlighet att resa till och uppleva ett laboratorium i ett annat land, med andra idéer och metoder, och att uppnå bästa möjliga resultat för forskningsprojektet, säger Nuno Leal.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens. Sjukdomen gör att nervceller bryts ner och dör, vilket leder till försämrade kognitiva funktioner och sämre minne när sjukdomen framskrider. Det finns för närvarande ingen bot, utan endast behandlingar som bromsar upp förloppet.

Nuno Leal är doktorand i Maria Ankarcronas grupp. Syftet med hans projekt är att skapa ny kunskap om samspelet mellan endoplasmatiskt nätverk och mitokondrier vid Alzheimers sjukdom. Kontaktställena mellan dessa två organeller reglerar flera vitala processer i cellen, tre exempel är autofagi, hur kalcium överförs till mitokondrier, samt bildning av amyloid beta.

– Det är intressant att alla dessa processer påverkas vid sjukdomen. Eftersom dessa kontaktpunkter är så viktiga vid Alzheimers sjukdom hoppas vi att våra resultat ska kunna bidra till att hitta nya mekanismer som reglerar amyloid beta och autofagi, och identifiera nya möjliga läkemedelsmål, säger Nuno Leal.

Tillsammans med sina kollegor arbetar han just nu med två huvudprojekt: att karakterisera kontaktställena i mänskliga hjärnbiopsiprov och i musmodeller med Alzheimers sjukdom, samt att karakterisera autofagosomer som bildas i kontaktställena. 

Forskarstipendiet från Gun och Bertil Stohnes stiftelse samt JSPS Fellowship for Research i Japan - i samarbete med STINT – finansierar tillsammans med Capstone Award det senast nämnda projektet. 

– Stipendiet från Gun och Bertil Stohnes stiftelse kommer att täcka lönen för det sista året av min forskarutbildning och stipendiet från JSPS Postdoctoral Fellowship gör det möjligt för mig att resa till Japan i tre månader. Där kommer jag att samarbeta med två av de ledande forskarna inom autofagiområdet, Professor Tamotsu Yoshimori och Doktor Maho Hamasaki, som båda har arbetat med Professor Ohsumi Yoshinobi, Nobelpristagaren i fysiologi eller medicin år 2016, berättar Nuno Leal.

Image: 

Nuno Leal i labbet. Foto: Selma Wolofsky

Nuno Leal i labbet. Foto: Selma WolofskyNuno Leal in the lab. Photo: Selma Wolofsky 

News category: 
News type: 
Organisational unit: 


Omvärldsbevakning vecka 46

Friday November 17th, 2017 05:18:12 PM
Kommunikationsavdelningen

News type: 


Nicholson Lecture 2017 by Professor Jeffrey M. Friedman

Friday November 17th, 2017 12:16:12 PM
Victoria Rosander

2017 års Nicholson Lecture på Karolinska Institutet gavs av Professor Jeffrey M. Friedman från The Rockefeller University. Titel på föreläsningen var Leptin Physiology, Pathophysiology and the Neural Control of Feeding Behavior.

Om du är intresserad av att titta på årets föreläsning, vill se tidigare års Nicholson Lectures eller vill veta mer om samarbetet med The Rockefeller University, kan du läsa mer på den engelska sidan.

News type: 


LÖST: Problem med Kimkat

Friday November 17th, 2017 10:19:23 AM
KI IT-support

Problemet är löst.

News type: 


Telefoni planerad driftstörning 22/11

Thursday November 16th, 2017 02:04:22 PM
KI IT-support

Den 22/11 kommer vi uppgradera vårt abonnentregister och det kan medföra störningar för hävisningar kortvarigt under uppgraderingen. Uppgraderingen kommer ske efter kontorstid och skall vara klart och kontrollerat dagen efter.

News type: Feed aggregation powered by Syndicate Press.
Processed request in 0.06824 seconds.

 

Läs fler inlägg…